Mal ve Hizmet İhracatçılarına Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar

7 Haziran 2017 Çarşamba

Bakanlar Kurulu’nun 2017/9962 Kararı (EK-1) çerçevesinde ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu çerçevede, ihracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebilmektedir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebilmektedir.

Hususi Damgalı Pasaport Verilecek Kişiler


Son üç takvim yılı itibarı ile ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilmektedir. Bu Karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmemektedir.

İhracat Tutarları
• Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1,

• Son üç takvim yılı itibarıyla,10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2,

• Son üç takvim yılı itibarıyla, 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3,

• Son üç takvim yılı itibarıyla, 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4,

• Son üç takvim yılı itibarıyla, 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.

Yukarıda belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenmekte ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilmektedir.

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları yukarıda belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, yukarıda belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Mal ihracatı yapan firmaların hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu ve talep edilen diğer belgeler aracılığıyla bağlı bulunduğu İhracatçı Birliği’ne yapılmaktadır.

Mal ihracatçılarının hususi damgalı (yeşil) pasaport başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Hizmet ihracatı yapan firmaların hususi damgalı pasaport müracaatı, Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçı Birliği’ne dilekçe ekinde yeminli mali müşavir tasdik raporu ve ekleri ile yapılmaktadır. Bu başvuru Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçı Birliği tarafından Ekonomi Bakanlığına iletilir. Bu işlemin sonucunda Ekonomi Bakanlığı firmaların yeşil pasaport alıp almayacağını belirler.

Hizmet ihracatçılarının hususi damgalı (yeşil) pasaport başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen tıklayınız.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi