TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

28 Ocak 2019 Pazartesi

Gı­da üre­ti­min­de gı­da gü­ven­li­ği, ürü­nü kul­la­nan tü­ke­ti­ci­nin mut­lak ta­le­bi­dir. Bu se­bep­le mut­lak ve değiş­mez bir ka­li­te pa­ra­met­re­si­dir. Bu­nu sağ­la­mak için gı­da gü­ven­li­ği kont­rol sis­te­mi ku­rul­ması gerekmektedir. Bu doğrultuda tüm pro­ses aşama­la­rı­nı da­ha sis­te­ma­tik bir şe­kil­de ele alan ve ön­le­yi­ci bir yaklaşıma sa­hip bir me­to­da ih­ti­yaç duyulmaktadır. Gı­da gü­ven­li­ği yö­ne­tim sis­te­mi bu ih­ti­ya­ca ce­vap ve­ren bir sis­tem­dir.


Odamız, Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile “TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” düzenlemiş olup; 07 - 08 Mart 2019 tarihlerinde Odamız Eğitim Salon'unda gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Yörex