Mesleki Eğitim Desteklerinin Arttırılması

12 Ocak 2022 Çarşamba

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda belirtildiği üzere;25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete'de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7346 sayılı Kanun yayımlanmış olup bu kanunun; 12'nci maddesi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine "aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan" ibaresinden sonra gelmek üzere "kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden" ibaresi eklenmiştir. 14'üncü maddesi ile 3308 sayılı Kanunun geçici 12'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18''inci  madde  hükümleri uyarınca işletmelerde  mesleki eğitim  gören,  staj  veya tamamlayıcı eğitime  devam  eden  öğrencilere,  25'inci  maddenin  birinci  fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler  asgari  ücretin  net tutarının  yüzde  otuzundan, kalfalık yeterliğini  kazanan  mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin yüzde ellisinden az olamaz.  Mesleki  eğitim  merkezi  programı dışındaki  okul  ve  kurumlarda  öğrenim  gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi  ve  üzerinde  personel  çalıştıran işletmeler  için  üçte  biri;  mesleki  eğitim  merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h)  alt  bendi  için  ayrılan  tutardan  Devlet  katkısı  olarak  ödenir.  Bu  kapsamda  yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması  nedeniyle  stajını  okulda  yapan  ortaöğretim öğrencileri  ile  öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez. 

 
• Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır.

• Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.

Buna göre Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemeler ile;

• Kanun'un  25'inci  maddesinde  belirtilen  en  alt  ücret   tutarları  bu  maddenin  uygulanma  süresinin Cumhurbaşkanı'nca uzatıldığı süre boyunca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler için asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı,

 • Mesleki  eğitim  merkezlerinde  öğrenim  gören  öğrencilere işletmeler tarafından  ödenebilecek  en  az ücretin tamamının devlet katkısı olarak ödenmesi,

• İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücretlere yönelik Devlet    katkısı   ödeme   süresinin    beş   yıl   daha    uzatılması   yetkisi    Cumhurbaşkanı'na   verilmesi düzenlemeleri yapılmıştır.

Bununla  birlikte;  işletmelerde  beceri  eğitimi  ve  staj  yapan  öğrencilerin alacakları  ücretlerin  alt  limitlerini düzenleyen maddesinde değişikliğe gidilmiş ve kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. Sınıf öğrencilerine işletmeler tarafından ödenebilecek en az ücret asgari ücretin net tutarının yüzde ellisi olarak tespit edilmiştir. Kalfalık yeterliliklerine sahip 12. Sınıf öğrencilerinin, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine göre işletmeye daha fazla katkı sağladıkları dikkate alınarak bu öğrencilere farklı ücret uygulanması amacıyla bu düzenleme yapılmış olup, düzenleme ile birlikte mesleki  eğitim merkezine devam eden 9, 10 ve 11.  sınıf öğrencilerineasgari ücretin net tutarının en az yüzde otuzu, 12. sınıföğrencilerine ise asgari ücretin net tutarının en az yüzde ellisi ödenmesi sağlanmıştır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002