Yetki Belgeli Usta Çalıştırma Zorunluluğu

1 Aralık 2011 Perşembe

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesi uyarınca, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunluluğu getirildiği belirtilmektedir.


Konu ile ilgili olarak 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’in Geçici 1 ’inci maddesinde;

“a) 5/6/1986 tarihli ve 3308 Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık  belgelerinden birisi,

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4’üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmelğin 23’üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgeleri,

c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veye işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler,

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve  tesisat işlerinde bu Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahitten alınacak yazı ve sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar tarfından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,”

ustalık yetki belgesi olarak kabul edilecek belgeler olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisiat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecektir.

Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından, TOBB’a gönderilen yazıda, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin olup olmadığının denetleneceği, belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci ve 42’nci maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, yukarıdaki (a), (b), (c), (ç) ve  (d) bentlerinde yer alan belgelerden herhangi birine sahip olmayan  ustaların, bir an önce (d) bendinde yer alan EK-3 “Geçici Ustalık Yetki Belgesi”ni almaları gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda, Geçici Ustalık Yetki Belgesi’nin, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için, gerekli başvuru yapılmak suretiyle en kısa zamanda alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Yazıda ayrıca, 1 Ocak 2012 tarihinden önce, müdürlük veya ilgili idareye başvurarak (belediyeler) adına Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim verilmesi öngörüldüğü, bu eğitim sonucunda verilecek belgelerin yetki belgesi olarak kabul edileceği belirtilmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ve uygulamakta olduğu eğitim programı dahilinde, Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlardan; öncelikle demir, betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım vb. inşaat işleri ile sıhhi, kalorifer ve elektrik tesisatına ilişkin ustalık branşlarında gerekli eğitim faaliyetlerinin başlatılmasına ve tamamlanmasına yönelik olarak tüm iş ve işlemlerin zaman kaybedilmeksizin Valiliklerce koordine edileceği vurgulanmaktadır.

Konunun aciliyetine binaen, Yönetmeliğin (a), (b), (c), (ç) ve  (d) bentlerinde yer alan belgelerden herhangi birine sahip olmayan  ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere, bir an önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili olan belediyelere başvurmaları hususunu üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002