Afrika Açlık Felaketine Yardım

16 Ağustos 2011 Salı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 11.08.2011 tarihli ve 19240 sayılı yazıda, açlık felaketi ile karşı karşıya kalan Afrika ülkelerine gerekli maddi yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla, 2011/09 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile bu doğrultudaki mevzuat hükümleri çerçevesinde Birlik tarafından Türkiye genelinde 365 oda ve borsa, bunların üyeleri ve arzu eden vatandaşlarımızın katılımıyla bir yardım kampanyası başlatıldığı ifade edilmiştir.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (10) uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde “Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı”nın Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 09 Ağustos 2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bağış ve yardımın ayni olarak yapılması halinde;

 

-          Düzenlenecek faturada bağışlanacak malın “maliyet bedelinin” esas alınarak hesaplama yapılması,

-          Fatura üzerine “söz konusu mal bedeli Katma Değer Kanunu’nun 17/2-b maddesi gereğince bedelsiz teslim edildiğinden KDV hesaplanmamıştır” notunun yazılması,

-          Faturanın “Türkiye Diyanet Vakfı” adına düzenlenmesi,

-          Mal muhteviyatının teslimi sırasında Türkiye Diyanet Vakfı’ndan “iş bu mal muhteviyatı Afrika Açlık Felaketi Yardım kampanyası kapsamında Vakfımızca teslim alınmıştır” ibareli teslim makbuzu alınması,

 

gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, bu kampanya kapsamında yapılacak nakdi bağış ve yardımların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından matrah tespitinde tamamının indirime konu olabilmesi için, bağışın Birlikçe açtırılan banka hesabına yatırılırken banka dekontuna “Afrika’ya yardım kampanyası çerçevesinde Başbakanlığa aktarılmak üzere” açıklamasına yer verilmesi önem arz etmektedir.

 

Gerek ayni gerek ise nakdi bağış ve yardımda bulunacak üyelerimize önemle duyurulur.

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination