Oda Borsa ve Birlik Aidatlarında Yeniden Yapılandırma Affı

30 Mart 2011 Çarşamba

1 Mart 2011 tarihinden itibaren altı ay içinde aidat borç asıllarının ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.


6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 25.02.2011 tarihinde 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 17 nci maddesinin 11 nci fıkrasının (a) bendinde;
“Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan; 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.”  hükmü yer almaktadır.

Anılan kanun hükmü gereği;
* 1 Mart 2011 tarihinden itibaren altı ay içinde (altı aylık sürenin son günü tatile rastladığı için, tatili takip eden ilk iş günü 2 Eylül 2011 akşamına kadar) aidat borç asıllarının ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

*
25 Şubat 2011 tarihinden önce ödenmiş aidat borcu asıllarına isabet eden gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

*
Üyelerimiz anılan kanun hükmü gereğince, aidat borçlarının asıllarının tamamını Odamız veznelerine kredi kartı ile de ödeyebileceklerdir.

*
Borçları nedeniyle yasal takibe geçilmiş üyelerimiz de aidat borç asıllarını ve icra takip masraflarını ödemek kaydıyla aynı kanundan yararlanabileceklerdir.

Üyelerinize önemle duyurulur.

İletişim:
Muhasebe Müdürlüğü
0.242. 314 37 75        İlker Gül
0.242. 314 37 74        Ali Duyan

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002