Yeniden Yapılandırılan Borçların Ödenmesi

8 Ocak 2010 Cuma

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınan 21.12.2009 tarih ve 16706002 sayılı yazıda;

5458 Sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun geçici 23, geçici 24 ve geçici 25 inci maddeleri ile işveren ve sigortalarımıza kapsama giren borçlarını yapılandırmak suretiyle ödeme kolaylığı imkânı sağlandığı bildirilmektedir.

Anılan Kanun ve maddeler ile sağlanan hakkın kazanılması işveren ve sigortalarımızın yine anılan Kanun ve maddelerde öngörülen şartlarda ve eksiksiz olarak borçlarını ödemelerine bağlı bulundurmaktadır.

Bu nedenle, kapsama giren borçları yapılandırılmış ve ödeme yükümlülükleri halen devam eden işverenlerimizin ve sigortalarımızın yapılandırma haklarını iradeleri dışında kaybetmemelerini teminen söz konusu Kanun ve maddelerde öngörülen aşağıdaki şartlar konusunda bilgilendirilmelerinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Buna göre;

“ 1–22.2.2006 tarih ve 5458 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçları yapılandırılan veya 5510 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca yapılandırma anlaşmaları ihya edilen işveren ve sigortaların;

-          Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri,

-          Bir takvim yılına ilişkin üçe kadar ( dahil ) ödemeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarını taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; taksitlendirme süresinin, izleyen takvim yılı sonundan önce sona ermesi halinde ise son taksit dışındaki diğer ödenmeyen taksitlerini en geç taksitlendirme süresinin son ayında; ödememeleri,

-          Ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri,

hallerinde, yeniden yapılandırma haklarını kaybedecekleri ve ödedikleri tutarların, ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edileceği, taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerini eksik yerine getirmiş olmaları halinde, ödeme yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacakları,

2–15.5.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 24 üncü madde ve 31.7.2008 tarih ve 5797 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 25 inci madde kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılan işveren ve sigortalılarının;

-          Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri,

-          Bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen ve ya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri,

hallerinde, taksitlendirme haklarını kaybedecekleri ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecektir.

 

Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002