4/1-B Sigortalıların Sağlık Aktivasyonları Hakkında

18 Ağustos 2010 Çarşamba

Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınan 15.07.2010 tarih ve 11.04.025 sayılı yazıda; 5510 sayılı Kanunun “sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları” başlıklı 67 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.”hükmünün yer aldığı belirtilmiştir.

Yazının devamında, yukarıda açıklanılan söz konusu hüküm 19.06.2010 tarih ve 5997 sayılı Kanun Resmi gazetede yayımlanarak, “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmetleri sunucusuna başvurduğu tarihte 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır” şeklinde değiştirildiği bildirilmiştir.

Buna göre;
1-5510 sayılı Kanunun 4/1-b (eski bağ-kur)kapsamına tabi sigortalıların 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunanlar, bu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri durumunda bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte sağlık yardımlarından yararlanma imkanı bulunduğu,

2-Borçlarını tecil ve taksitlendirip ilk taksit tutarını peşin ödenmesiyle birlikte 4/1-b kapsamındaki sigortalılar ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının sağlık yardımlarından yararlanma hakları söz konusu tecil ve taksitlendirmeleri bozulana kadar devam edeceği,

3-Borçlarını tecil ve taksitlendiren sigortalıların daha önceden olduğu gibi 60 gün ve daha az prim ve prime ilişkin borcunun bulunması halinde de sağlık yardımı hakları devam edeceği,

4-Borçlarını tecil ve taksitlendiren sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için İl Müdürlüğümüze veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek, bakmakla yükümlü olunan kişiler için mevzuat hükümlerine göre verecekleri beyan ve taahhüt belgelerine istinaden, Kurum sağlık yardımlarına müstahak olduklarına dair belge düzenlenerek (sağlık aktivasyonları sağlanmış olacak) sigortalı ile bakmakla yükümlü olunan kişiler sağlık yardımlarından yararlanabilecekleri bildirilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002