Karne Hamilinin Unvan, Adres ve Ortak Değişikliği

Unvan, adres ve ortak değişikliği yapan karne hamili, aşağıda belirtilen belgeler ve talep yazısıyla birlikte odaya müracaat eder.


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Adresinin değişmesi halinde, 3’er nüsha olmak üzere;
a) Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,
b) Talepname,
c) Firma bilgi formu

 

 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

Unvanının değişmesi halinde, 3’er nüsha olmak üzere;

a) Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,
b) Talepname,
c) Taahhütname,
d) Ek Taahhütname,
e) Firma bilgi formu,
f) Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği,
g) Yeni unvana göre düzenlenen teminat veya mevcut teminatların geçerli olduğu yönünde ilgili banka teyit yazısı.


ORTAK/YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ortaklarının değişmesi halinde, 3’er nüsha;

a) Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi,
b) Talepname,
c) Taahhütname,
d) Firma bilgi formu,
e) Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği,
f) Tasdikli nüfus kayıt belgesi,
g) Tasdikli ikametgah belgesi,
h) Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı.

 

Ortaklar veya yönetim kurulu üyeleri veya müdür veya genel müdür değişikliklerinde TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarının altıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Yukarıda belirtilen değişikliklerin aynı anda birden fazlasının beyan edilmesi halinde,  beyan edilen değişiklere isabet eden belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir. Unvan ve ortak değişikliği olması halinde taahhütnamenin Noter veya Odaya tasdik ettirilmesi zorunludur.


Oda, karne hamilinin talebine göre, yukarıda belirtilen belgelerin birer nüshasını alarak, karne hamili dosyasında saklamak üzere alıkoyar ve geri kalan belgeleri gecikmeksizin bir yazı ekinde Birliğe intikal ettirir.

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi