ATSO Akademi Hakkında

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada insan gücü kaynağının tüm yönleriyle geliştirilmesi toplumsal ve ekonomik başarının sağlanmasında anahtar faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Küreselleşme ve ona koşut olarak bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim düzeyi yüksek, bilimsel araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip insan gücünün yetiştirilmesini, üretimde verimliliği ve ileri teknoloji kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Teknolojik gelişmelerin, üretim ve hizmet yöntemlerindeki değişmelerin işgücü piyasasında işgücü talebini de değiştirmekte, yeni teknolojileri verimli şekilde kullanabilecek yüksek nitelikli işgücüne olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle ancak dünyadaki hızlı değişime uyum sağlayabilen ve insan kaynağını bu yeni ortamın gerektirdiği niteliklerle donatabilen ülkeler 21'inci yüzyılda etkili ve başarılı olabilecektir.

Eğitim sistemlerinde özellikle mesleki teknik eğitim [MTE] boyutunun istihdam üzerinde büyük etkisinin olduğu bilinmektedir. MTE sistemleri, ağırlıklı olarak ekonominin ve iş piyasalarının gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme görevini üstlenmiştir. Bu bağlamda MTE sisteminin, etkili işleyebilmesi için, toplumsal gereksinimlerin yanı sıra istihdama ilişkin verilerden yola çıkılarak planlanması ve işgücü piyasasına hizmet edecek işleve kavuşturulması gerekmektedir.

İş dünyasının, halen %65’i lise seviyesinin altında eğitimi olan mevcut işgücü profiliyle dünya ile rekabet edemeyecek olması, mesleki ve teknik eğitime verilen önemin arttırılmasını ve iş dünyası ile mesleki eğitim konusunda işbirliğinin artarak devam etmesini gerektirmektedir.

“Hayatboyu öğrenme” kapsamında eğitim ve öğretim sorumluluğunun eğitim öğretim kurumları yanında işveren, çalışan ve ilgili meslek örgütlerince de paylaşılması gerekmektedir. Odamız bu bilinç ile eğitim çalışmalarına 1998 yılında başlamış olup; 2017 yılı sonu itibari ile 1.084 değişik konuda eğitim semineri, bilgilendirme toplantısı ve kurs yapılmış ve 49.160 kişi yararlanmıştır.

2010 yılından itibaren eğitim hizmetlerimiz ATSO Eğitim Akademisi olarak devam etmektedir. ATSO Eğitim Akademisi Oda üyesi işletmelerin, uluslararası ticaret ortamında talep edilen bilgi ve becerileri işletme lehine kullanabilecek nitelikli kişileri yetiştirmeyi ve bireylerinin ekonomide yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği özelliklerle donatılmasını  hedeflemektedir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi faaliyetlerinde kar amacı güdülmemektedir.

ATSO Eğitim Akademisi ile Odamız üyelerinin ve üye çalışanlarının, Antalya halkının,

• Ulusal ve uluslararası ortama uyum sağlayabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması,
• Bireysel yönetim ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesi,
• Farklı ulusların kültürleri, davranış ve iş prensiplerinin öğretilerek farklı bir bakış açısı 
yaratılmaya çalışılması,
• Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesi, amaçlanmaktadır.

ATSO Eğitim Akademisi, eğitim çalışmalarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TSE, üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ve eğitim firmaları ile yapılan protokol çerçevesinde faaliyetlerine devam eder.

ATSO Eğitim Akademisinin uyguladığı programlar beş başlık altında toplanabilir:

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Bilgilendirme Toplantıları, Sektörel ve Uzun Dönemli Eğitim Programları, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri ve Temsilcilik Eğitimleridir.

Bu programlarla ilgili detaylı bilgilere  ana sayfa yer alan ATSO Akademi Programı başlığı ziyaret edilerek ulaşılabilmektedir.

ATSO Akademi 2016 Yılı 2.Dönem Eğitim Broşürü için tıklayınız.

ATSO Akademi 2017 Yılı 1.Dönem Eğitim Broşürü için tıklayınız.

ATSO Akademi 2017 Yılı 1.Dönem Eğitim Kitapçığı için tıklayınız.

ATSO Akademi 2017 Yılı 2.Dönem Eğitim Kitapçığı için tıklayınız.

ATSO Akademi 2018 Yılı 1.Dönem Eğitim Kitapçığı için tıklayınız.

ATSO Akademi 2018 Yılı 1.Dönem Eğitim Broşürü için tıklayınız.

ATSO Akademi 2018 Yılı 2.Dönem Eğitim Broşürü için tıklayınız.

 ATSO Akademi 2018 Yılı 2.Dönem Eğitim Kitapçığı için tıklayınız.

ATSO Akademi  2019 Yılı 1.Dönem Eğitim Broşürü için tıklayınız 

ATSO Akademi 2019 Yılı 2.Dönem Eğitim Broşürü için tıklayınız.

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination