2010 Yılı Ramazan Pidesi Azami Fiyat Tarifesi

1 Eylül 2010 Çarşamba

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak “Ramazan Pidesi Azami Fiyat Tarifesi” ilgili meslek komitesinden, uzman kişi ve kuruluşlardan görüş alınmak suretiyle Oda Yönetim Kurulunun teklifi ve Meclisin onayı ile belirlenmiş bulunmaktadır.


Bilindiği üzere, “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”, 15.12.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre Odalar, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi Esnaf ve Sanatkârlar Odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini kendi üyeleri için düzenleyebileceklerdir. Odalar, tarifeleri serbest bırakamayacak ve tarife vermekten kaçınamayacaklardır. Tarifelerde yer alan fiyatlar azami hadleri gösterecektir. Tarifelerin tespitinde ilgili Meslek Komitesinin görüşü alınacak, gerek duyulması halinde ise uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine başvurulabilecektir. Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girecektir. Meclisçe onaylanan tarifeler, en geç 10 gün içerisinde belediye ve mülki idare amirliği ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliğine bildirilecektir. Üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifelerini içeren belge, tabela, levha, pano ve benzerleri Birlik tarafından hazırlanan örneklerine uygun olarak (25x35 cm.; 35x50 cm.; 50x70 cm. ebatlarında) Odalarca bastırılacak ve satış bedelleri de yine Odalarca belirlenecektir.

 

Bu bağlamda; söz konusu yönetmelik hükümlerine uygun olarak “Ramazan Pidesi Azami Fiyat Tarifesi” ilgili meslek komitesinden, uzman kişi ve kuruluşlardan görüş alınmak suretiyle Oda Yönetim Kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile belirlenmiş bulunmaktadır. Meclisçe onaylanan tarifeler, yasa gereği belediyeler ve mülki idare amirliği ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bildirilmiştir.

 

Bu yönetmeliğe göre düzenlenen tarifelerin bulundurulması gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı Odamızca denetlenecek ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı Kanunun 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 nci maddelerinde öngörülen disiplin cezalarına ilişkin hükümler ile 93 üncü maddesinde belirlenen para cezalarına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

 

Yukarıda adı geçen fiyat tarifesinin fırın işletmeciliği ile iştigal eden üyelerimizce Odamız Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü Şubesinden en kısa sürede temin edilmesi ve işyerinde tüketiciler veya ilgililerce rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek biçimde asılması gerekmektedir.

 

Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002