*Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlara İlişkin Ek Tedbirlerle ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

1 Temmuz 2020 Çarşamba

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 01.07.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10507 sayılı “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlara İlişkin Ek Tedbirler” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 01.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.


Karar No: 2020/64

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararının alınmış ve uygulamaya geçirilmiş olduğu,
İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlanmakta olduğu,

Bu kapsamda, görülen lüzum üzerine 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu genelgenin "Denetim" bölümünden önce gelmek üzere "G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI" başlığı altında yeni bir bölüm eklendiğinden bahisle;

Valilik/Kaymakamlıklarca, konaklama tesislerinin faaliyetlerini genelgede belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması istenmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ve 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu genelgeye eklenen "G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI" bölümünde yer alan hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. Covid-19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın, 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye ruhsatlılar dahil) alınmasının zorunlu olduğuna,

2. Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı alabilmeleri için 15/7/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerektiğine,

3. ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine,
4. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri, belediyeler ile ilgili il/ ilçe müdürlükleri tarafından yapılmasına,

5. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 01.07.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • LÖSEV
TS 10002