Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (“ATSO veya “Oda”) tarafından kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işlenebilecektir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbu Aydınlatma Metni ile KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmeyi ve aydınlatmayı hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU
KVKK uyarınca, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, Odamıza aşağıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Adres: Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı No: 481 Kepez/Antalya
Telefon: 0 850 346 75 39 - 0 242 314 37 37
Fax: 0 242 314 37 38
Web Adresi: www.atso.org.tr

E-Mail Adresi: info@atso.org.tr
KEP Adresi: antalyatso@hs01.kep.tr

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Odamız ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenebilecektir. Bu kapsamda, elde edilen kişisel verileriniz;

• Oda faaliyetlerinin, Oda prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
• Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
• Oda’nın hukuki işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Hukuk işlerinin takibi
• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası
• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi
• Bilgi sistemlerine ilişkin yazılım oluşturma, yazılım testi ve bakım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Odamızın iç/dış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
• Oda demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
• Oda binalarının güvenliğinin temini
• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, vergi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi
• Odamız tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili Müdürlüklerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
• Satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Sosyal sorumluluk, burs ve/veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
• Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Etkinlik, davet ve/veya toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Hizmet tedarik edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
• Odamızla iş ilişkisi içerisindeki 3. kişi şahıs çalışanlarının iş takibinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Faaliyet raporunun hazırlanması, iş geliştirme veya tasarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Oda içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Dijital ve/veya diğer mecralardan toplanan talep/şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
• İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Çalışanlarımız/Stajyerlerimiz ile kurulan iş ilişkisi ve özlük hakları ile ilgili işlemlerin takip edilmesi ve/veya icrası
• Personel seçme/yerleştirme süreçlerinin planlanması
• Odamızın iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
• Bütçe çalışmalarının yapılması ve/veya icrası
• Oda’nın karşılayabileceği risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve/veya bertaraf edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
• Potansiyel iş ortağı/tedarikçi seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
• Oda’nın marka ve itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
• Odamız için reklam/tanıtım amaçlı faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
• Odamız çalışanlarının hizmetleri geliştirmeye yönelik olarak eğitimlerinin planlanması ve/veya icrası
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Ve benzeri gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; Odamız ile herhangi bir şekilde iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla Oda hizmetlerine yönelik fiziksel olarak veya çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, Kişisel veri sahipleri olarak haklarınız şunlardır;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamında yapacağınız başvurular için ATSO’nun, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla ve aşağıda belirtilen yöntemlerle yazılı olarak ATSO’ya iletebilirsiniz.

Başvurularınızı; ekte bulunan KVKK Başvuru Formunu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Odamıza iletebilir veya KVKK Başvuru Formunu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra Odamıza ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Yukarıdaki aydınlatma metnine ve Oda’nın;
- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
- KVKK Başvuru Formu
- Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni
- Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metnine ekli dosyalardan ulaşabilirsiniz.
 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002