Tır Sistemine Giriş İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

TIR Sistemine girmek isteyen firmaların aşağıdaki belgeleri hazırlayarak, https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa web sitesinden “elektronik ortamda” başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

1.     Odamıza hitaben Dilekçe,

2.     En az 10 araç şartı + 300 ton kapasite (C1, C3 ve R2 için geçerli değil)

3.     TIR Sistemine Kabul Teminatı 3.000,-$  nakit (Banka dekontunda firma unvanının yazılması şarttır.) 

Not: R2 Yetki Belgesi Sahibi firmaların, TIR Sistemine kabulü için 50.000 USD nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Her 50.000 USD teminat karşılığı için 25 adet TIR karnesi kontenjanı tanınır.

4.     TIR sistemine başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (958,- TL.nakit, TOBB T.İş Bankası Akay şubesi 225-5 no.lu hesap)

5.     3 adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi. (TIR Odasından alınacak)

6.     3 adet noter tasdikli Taahhütname. (TIR Odasından alınacak)

7.     3 adet Yetki Belgesi fotokopisi. (C1, C2, C3, L2, M3 veya R2 Yetki Belgesi)

8.     Karne hamili ortaklarının ve/veya yönetim kurulu üyelerinin her biri için;

1-Tasdikli nüfus kayıt belgesi, (3 nüsha),  
2- Tasdikli ikametgah belgesi (3 nüsha), 
3- Son altı ay içinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (3 nüsha),

9.     Firma yetkilisince imzalanmış 3 adet İlave Taahhütname ve noter tasdikli imza sirküleri sureti.

10.  3 adet Oda Sicil Kayıt Sureti.

11.  3 Adet Firma Bilgi Formu (posta kodu mutlaka yazılacak)

12.  3 adet Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.

13.  Mali Tablolar,

a) Yeni kurulan gerçek ve tüzel kişilerden mali müşavir onaylı mali tablolarının yanı sıra, sermaye raporu,

ya da,

b) Son iki yıla ait onaylı mali tablolar (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi),  ve Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu.

14.  Yetki belgesi çeşidine uygun mesleki yeterlilik belgesi/belgeleri

(C1 yetki belgesi sahiplerinden herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi talep edilmez. C2, L2, M3, R2 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet (ÜDY3) üst düzey yönetici ve (ODY3) orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 yetki belgesi sahiplerinin de, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi veya yeterli sayıda temsilcilerinin uygun mesleki yeterlilik belgesi alma konusunda açılan eğitim kurslarından birine katıldığını belgelemesi gerekmektedir.)

 

Yukarıda belirtilen belgelerin birer fotokopisi aday tarafından alınarak muhafaza edilecektir. Adayın, Birliğe intikal eden TIR Sistemine dahil edilme talebi, önce TIR Komitesi  tarafından karara bağlanır. Adayların TIR Sistemine dahil edilmesiyle ilgili TIR Komitesi kararları Birlik Yönetim Kurulu onayına sunulur.

 

Adaya TIR karnesi kullanma hakkı verilir ise, adayın tezkiyesi için, Yetkilendirme Model Formu (MAF) doldurularak, bu maddenin (d), (e) ve (k) bentlerinde belirtilen belgeler haricindeki diğer belgelerin bir nüshası yazı ekinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Adayın tezkiye edilmesi halinde durum, adayın bağlı bulunduğu oda ile TIR işlemlerini yürüteceği Odaya bildirilir. Müracaat ve TIR Odasının farklı olması halinde, bu maddenin (a), (b), (c), (d) ve (j)  bentlerinde belirtilen belgelerin birer nüshası TIR Odasına gönderilir.


Bunun yanı sıra, Karne Hamili El Kitabı Birlik ve/veya oda tarafından usulüne uygun olarak karne hamiline teslim edilir. Teslim tutanağı, duruma göre, karne hamilinin Birlik ve/veya odada bulunan dosyasında muhafaza edilir.

 

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ AMERİKAN DOLARI HESAPLARI

BANKA

ŞUBESİ

IBAN NO

T.İŞ BANKASI

AKAY

TR67 0006 4000 0024 2010 0127 66

AKBANK

BAKANLIKLAR

TR73 0004 6001 5300 1000 0560 60

YAPI VE KREDİ BANKASI

ÇANKAYA TİCARİ ŞB

TR44 0006 7010 0000 0042 7507 95

 

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination