48.Grup (Eğitim Faaliyetleri) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
21 Ocak 2019 Pazartesi

1) Komite üyeleri tarafından, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” içeriği hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarının belirlendiği bu yönetmelik kapsamında, okul öncesi çocukları ve diğer zorunlu eğitime tabi öğrencileri taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan rehber personel bulundurulması zorunluğu hatırlatılarak, okul servis araçlarındaki rehber personelin, “22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olması” hükmünün beraberinde bazı sorunları da getirdiği ifade edilmiştir.
Özellikle kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, grup sorumlusu ya da çocuk bakıcısı olarak istihdam edilen personelin, yaş sınırı veya mezuniyet zorunluluğuna takıldığı için okul servisinde rehber personel olarak görevlendirilemediği belirtilmiştir.
Okul servis araçlarında görevli rehber personelin, öğrenci güvenliğini sağlayacak yeterli bilgiye, eğitime ve bilince sahip olmasının yanında, bağlı olduğu kurum/kuruluşlar arasında yeterli koordinasyon, işbirliği ve uyum içinde olması gerektiği vurgulanmıştır. Yeteri kadar bilgi ve eğitime sahip olmayan, dışardan istihdam edilen yabancı bir rehber personelin öğrenciyi yeteri kadar tanımaması ve kötü söz ya da davranışlarda bulunmasının öğrencinin gelişimini ve psikolojisini olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir.
Sonuç olarak, öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve servis içi düzeni sağlayacak rehber personelin öğrenci ile iletişim becerisi bulunan, sorumluluk bilinci yüksek, deneyimli, öğrenciyi tanıyan, çocuk psikolojisini bilen, iletişimi güçlü, yolculuk süresince öğrencilerin güvenliğini sağlayan, kurum içinde çalışan grup sorumlusu ya da çocuk bakıcısı olması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, daha güvenli bir servis ortamının sağlanması için ilgili yasa gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kreşlerde, okul servis araçlarındaki rehber personelin 22 yaşını doldurmuş olması ve en az lise mezunu olması şartlarının aranmaması, servis rehber personeli olabilmek için “grup sorumlusu” ya da “çocuk bakıcısı” unvanının yeterli olması hususunda çalışma yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla gereği için İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na; bilgi içinse Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2) Komite üyeleri tarafından, günümüzde yaşanan maliyet artışları nedeniyle özel eğitim kurumlarının zor bir dönemden geçtiği ifade edilerek; gerek “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu”, gerekse “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu” kapsamında yönetici, öğretmen ve diğer personelin belirli sayıda istihdam etme zorunluluğunun özel öğretim kurumlarını ekonomik açıdan zor durumda bıraktığı dile getirilmiştir.
Özel öğretim kurumlarının, anayasal bir zorunluluk olarak yüklendiği bir sorumluluğu devletin sırtından aldığı, aynı zamanda yatırım yaparak, istihdam sağlayarak ve vergi vererek ülke ekonomisine büyük destekler sağladığı dile getirilmiştir. Bu kurumların üstlenmiş olduğu misyonları uygularken ve yürütürken ekonomik açıdan karşılaşmış olduğu sıkıntıların işleyişi zorlaştırmasından dolayı bu kurumlara devlet teşviki verilmesinin önemine değinilmiştir.
Özellikle diğer sektörlerde Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapılmasına karşın, öğretim sektörü için herhangi bir indirime gidilmediği, bu durumun da ilgili sektörü olumsuz etkilediği ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, ülkemizde özel öğretim kurumlarının daha kaliteli hizmet verebilmesi için sektörde yaşanacak sorunların önüne geçebilmek amacıyla, eğitimden alınan Katma Değer Vergisi (KDV)’nin %8’den süresiz olarak %1’e indirilmesi veya teşvik kapsamında önümüzdeki iki yıl için KDV’nin %8’den %1’e düşürülmesi maksadıyla, TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar vermişlerdir.
3) Toplantıda komite üyeleri tarafından, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görevli yöneticilerin haftalık ders saati değerlendirilmiştir. Buna göre “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görevli bir müdürün, haftada en fazla 12 saat ders okutabildiği, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince "Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur…" denildiği hatırlatılmıştır. Bu çerçevede, verimli iş gücünü artırmak amacı ile motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görevli bir müdürün haftalık 12 saat ders okutabilme zorunluluğunun haftada 24 saate çıkarılması önerilmiştir.
Sonuç olarak, söz konusu önerinin TOBB aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı ile iletilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir
4) Komite üyeleri, daha önce hükümet tarafından dile getirilmiş olan taksi, dolmuş, kamyon, kamyonet ve tır gibi ticari yük taşımacılığında kullanılmakta olan araçlar ile minibüs, servis gibi özel halk ve belediye otobüsleri için çıkarılacak olan özel tüketim vergisinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra kanun tasarısının 25 madde halinde kabul edildiğini hatırlatmışlardır.
Toplantıda, motorlu taşıtlar sürücüsü kurslarının, faaliyet alanı gereği bünyelerinde farklı türlerde ve sayılarda birçok sınav ve eğitim aracı bulundurduğu belirtilmiş olup, ülkemiz genelinde faaliyette bulunan sürücü kurslarında eğitim aracı olarak bulundurulması zorunlu olan araçların mevzuat gereğince belirli yaş şartlarına haiz olması gerektiğinden, kurumların faaliyetine devam edebilmesi için belirli sürelerde eğitim araçlarını yenilemelerinin yasal zorunluluk olduğu ifade edilmiştir.
Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan 7104 sayılı Kanun kapsamında oto alım-satımı yapanların 2. el araç alımında KDV oranının %18 iken satışında %1 olduğu ifade edilerek, motorlu taşıt sürücü kurslarının gerek araç alım gerekse de satımında %18 KDV ödedikleri belirtilmiştir. Kar elde etmek amacıyla 2.el araç alım satımı yapanlara yönelik yapılan KDV indirim oranının motorlu taşıtlar sürücüsü kurslarını da kapsaması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, yasalarla kullanımı sınırlı olan ve eğitim aracı dışında başka hiçbir amaç doğrultusunda kullanılmayan, sadece sürücü adaylarının günün teknolojisine sahip yeni ve modern araçlar ile eğitim almalarına imkân sağlamak adına kullanılan araçların değişiminde ÖTV oranının sıfıra indirilmesi, araç satışında ödenen KDV oranın %1’e indirilmesi, ayrıca sürücü kursları eğitim ve sınav araçlarına indirimli akaryakıt imkânının sağlanması maksadıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
5) Komite üyeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı’nın Kredi Faiz Desteği programlarının amacının, küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin ederek, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını sağlamak, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerine katkıda bulunmak olduğunu ifade etmişlerdir.
KOSGEB Kobi Kredi Faiz Desteği Yönergesi’nin İkinci Bölüm İkinci Maddesinde “Bu Yönerge, KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylanmış olan işletmelerin, finansman sorunlarının çözümüne ilişkin olarak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin KOSGEB tarafından karşılanmasını kapsar.” denildiği hatırlatılmış olup, KOSGEB Veri Tabanı’nda destek alabilecek sektörler içinde “eğitim” sektörü yer almadığı için bahse konu kredi faiz desteğinden eğitim sektörünün faydalanamadığı ve bu sebeple eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mağdur oldukları belirtilmiştir. İşletmelerin ekonomik olarak geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan KOSGEB’den destek alacak sektörler listesine “eğitim” sektörünün de eklenmesi maksadıyla KOSGEB’e yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
6) T.C. Antalya 1.İş Mahkemesi’nden alınan 27.12.2018 tarih ve 2017/374 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, davalı emsali bir işyerinde gündüz bakımevi ve çocuk klübünde sorumlu müdür olarak çalışan bir kişinin 15.11.2013-09.03.2016 tarihleri arasında alabileceği aylık ücretin, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
7) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 19.12.2018 tarih, 0541/503 sayılı ve “sürücü belgesi” konulu cevabi yazı hakkında komite üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir.« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Haziran, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002