48.Grup (Eğitim Faaliyetleri) Meslek Komitesi

Komite Kararları :

EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI
12 Ekim 2020 Pazartesi

1) İlimizde faaliyet gösteren özel okulların COVİD-19 salgını sebebiyle yaşadığı ve yaşamaya devam edeceği sorunlar herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğu ifade edilmiştir. COVID 19 salgını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere özel öğretim kurumlarının bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı’da salgının etkilerini azaltmak amacıyla okulların yüz yüze eğitime başlamaları konusunda bir takım kararlar alarak uygulamak durumunda bırakıldığı belirtilmiştir. Bahse konu süreçlerin 2020 yılı Mart ayından bugüne kadar sürmesi birçok özel okulu mali ve idari açıdan zor durumda bıraktığı ifade edilmiştir. Özel okullardaki öğrenci kayıplarının bir önceki yıla göre %25 ile %40 arasında olduğu belirtilmiştir. Bu süreçte özel okulların desteklenmesi amacıyla;
a) Özel okulların tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlamaları amacıyla valilikler bünyesindeki il hıfzıssıhha kurullarının yetkilendirilmesi ve koşulları sağlayan okulların açılmasına izin verilmesi,
b) Tüm özel okulların, özel öğretim kurslarının, kişisel gelişim kurslarının ruhsatlarında belirtilen faaliyet alanlarında çalışmalarının sağlanması, salgın sebebiyle oluşturulan kurallara uygun çalışmalarının sağlanarak haksız rekabetin ortadan kaldırılması konusunda çalışma yapılması önerilmiştir.
Yukarıda belirtilen önerilerin Antalya Valiliği ve TOBB aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olduktan sonra bir işyerinde bağımlı statüde (hizmet akdi kapsamında) tekrar çalışmaya başlanması durumumda bazı koşulların varlığı halinde Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) kesilmeyeceği yönündeki bilgilerin uygulanmasında tereddütler yaşandığı dile getirilmiştir. Şöyle ki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kamuoyuna açık bilgilendirme ve işlem yapmaya ilişkin  ‘’http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/‘’  portalında ”Emeklilik” bölüm başlığının altında yer alan  “SGDP Kimlerden Kesilmemektedir?”  başlığı altında;
“a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler, 
b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,
c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,  
d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,  
 f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz),   
g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,   
h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,   
i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmamaktadır.‘’ yönünde bilginin mevcut olduğu ifade edilmiştir.
Yukarıda f) maddesinde belirtilen “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler” maddesinde belirtilen kişilerin vakıf üniversitelerinde görev almaları durumunda söz konusu muafiyetten (emekli olup tekrar çalışması durumunda SGDP veya uzun vadeli sigorta primlerine tabi olmaması)  faydalanmaları için;
• Sosyal Güvenlik Kurumuna önceden bir başvuru yapılıp yapılmayacağı
• Her statüdeki emeklinin (4a,4b,4c) bu kapsamda olup olmadığı hususlarında tereddütler yaşandığı belirtilmiş olup,  bahse konuda bilgi ve görüşe ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Bu çerçevede, yukarıda belirtilen konularda bilgi ve görüş alınması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
3) “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”in “Gruplardaki çocuk personel sayısı” başlıklı 42.Maddesinde;
(1) Gruplardaki çocuk ve personel sayısı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir:
b) (Değişik ibare:RG-8/9/2016-29825) 25-66 aylık çocuk grubunda en çok yirmi çocukla bir grup oluşturulur. Her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir. denildiği hatırlatılmıştır.
Yukarıda belirtilen (b) bendine göre her grup için bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı istihdam edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Ancak Covid-19 salgın önlemleri kapsamında ilk olarak kapatılan özel anaokulların, özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin bahse konu dönemde ekonomik olarak derinden etkilendiği, COVID-19 kısıtlamalarının kalktığı normalleşme sürecinde de bahse konu kurumlara kayıt yaptıran çocuk sayısının yarı yarıya azaldığı ve azalan grupların birleştirilmesinin bulaş riskini arttıracağı için grupların birleştirilemediği ayrıca gruplarda birden fazla yetişkin bulunmasının da bulaş riskini arttıracağı ifade edilmiştir.
Yukarıda belirtilen sebeplerle (b) bendinde belirtilen  “Her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.” ifadesinin “24-48 aylık çocuklar için 2 gruba bir çocuk bakıcısı görevlendirilir, 48-66 aylık çocuklar için her gruba 1 grup sorumlusu görevlendirilir, çocuk bakıcısı aranmaz.” olarak değiştirtilmesi önerilmiştir.
Bahse konu önerinin TOBB aracılığıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bir yazı ile iletilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
4) Toplantıda; COVID-19 küresel salgınının derin iktisadi daralmaya neden olduğu ifade edilmiş olup, firmaların yükümlülüklerini sonu belirsiz bir dönem için tatil etmelerini engellemek gerektiği ve onları kendi değer zincirleri içinde işler halde tutmanın kamu müdahalesinin temel hedefi olması gerektiği belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle gelir sağlayamayan bir işletme sahibinin başta kira olmak üzere diğer kredi, vergi, SGK primleri gibi giderlerini karşılayacak kazanca da sahip olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda;
a. COVID-19 salgını nedeniyle bu yılsonuna ertelenen 2020 yılı Mart/Nisan/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin 2021 yılsonuna tekrar ertelenmesi,
b. Covid-19 küresel salgınının son bulacağı güne kadar kiracı işletmelerin bu süreçte kira stopaj vergisinden tamamen muaf tutulması için yasal bir düzenleme yapılması,
c. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerek üretim gerekse istihdam gücünü korumak amacıyla daha önce verilen destek kredileri ile Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi borçlarının aynı faiz oranı ile yeniden yapılandırılması önerilmiştir.
Yukarıdaki belirtilen a, b ve c maddelerinde dile getirilen önerilerin bir üst yazı ile TOBB aracılığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığına iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
5) T.C. 5.İş Mahkemesinden alınan 09.10.2020 tarih ve 2020/87 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 23.10.2017-31.05.2019 tarihleri arasında okul öncesi öğretmeni olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 31.05.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
6) T.C. 5.İş Mahkemesinden alınan 08.09.2020 tarih ve 2020/429 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde Eylül 2010-30.06.2019 tarihleri arasında Türkçe öğretmeni olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 31.05.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
7) T.C. 8.İş Mahkemesinden alınan 05.10.2020 tarih ve 2020/51 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde 01.09.2016-30.06.2019 tarihleri arasında Rehber öğretmeni olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 30.06.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
8) T.C. 7.İş Mahkemesinden alınan 21.09.2020 tarih ve 2020/17 esas sayılı yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen davalı emsali bir işyerinde dört yıl boyunca birim sorumlusu olarak çalışan bir kişinin alabileceği aylık emsal ücretin 31.10.2019 tarihi itibariyle, dönemin asgari ücretinden az olamayacağı gibi işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede belirtilen ücret kadar olabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
9) Barış Otlu Hukuk Bürosu’ndan alınan 15.09.2020 tarihli yazı komite üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yazıda bahsi geçen Türkçe Öğretmeni olarak çalışan bir kişinin 2020 yılı itibariyle alabileceği ücretin dönemin asgari ücretinden az olamayacağı ve mezuniyet tarihinden itibaren ne kadar sürede iş bulabileceği hususunun ise piyasa koşullarına göre değişebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
10) Odamız Meslek Komiteleri Müdürlüğü hizmetlerinden faydalanan organ üyelerinin memnuniyetini ölçmek, organ üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için önerilerini almak ve daha sonraki aşamada uygulanabilir önerileri hayata geçirebilmek amacıyla hazırlanan anket hakkında meslek komitesi üyelerine bilgi aktarılmıştır.
11) TOBB’un yazısı ekinde iletilen 01.09.2020 tarih, E.11817670 sayı ve covıd-19 Vakası Durumunda Alınması Gereken Önlemler”  konulu cevabi yazı içeriği hakkında meslek komitesi üyeleri tarafından bilgi edinilmiştir.« Karar Kayıtları Listesine Dön


Komite Etkinlikleri : Haziran, 2021
PztSalÇarPerCumCmtPaz
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002