Disiplin Kurulu Çalışmaları

Odamız üyesinin meslek onuruna veya meslek düzen ve gelehttps://w3.atso.org.tr/tr/kurumsal/oda-organlari/disiplin-kuruluneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunduğu, müşterisine karşı mesleki görevini yapmadığı veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmadığı, mevzuatın kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmediği ve yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmediği iddiasını içeren ihbar veya şikayet edenin kimliği, adresi ve imzasını ihtiva eden dilekçeler Odamız Yönetim Kurulu’nda görüşülür. Disiplin soruşturması, Yönetim Kurulu kararı ile açılır.

Üyeler hakkında disiplin soruşturması Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. Disiplin kurulu, yapmış olduğu soruşturma ve inceleme neticesinde, suç oluştuğuna kanaat getirerek meclise ceza önerir veya suç oluşmadığına ve dolayısıyla ceza gerekmediğine karar verir.

Disiplin Kurulu’nun ceza verilmesine dair önerisi Meclis tarafından karara bağlanır. Alınan kararlar ilgili kişilere bildirilir.

Disiplin Kurulu Üyeleri