Ticari Etik Üye

İş etiği, iş ahlakı kavramları, günümüz ekonomisinde firmaların itibarı ve marka değerinin yükseltilmesinin temel unsuru haline gelmiştir. Bahsi geçen kavramların yerleşmesi ve benimsetilmesinde iş dünyasının öncü rol üstlenmesi önem kazanmıştır.

Bu doğrultuda, Odamız tarafından, üyelerimizin kendilerini uymakla yükümlü görecekleri, gönüllülük esasına dayalı, yol gösterici nitelik taşıyan ticari, etik, sosyal davranış ve ilkelerin tanımlandığı “Ticari Etik Üye İlkeleri” çalışması yapılmıştır.

Söz konusu çalışma çerçevesinde, Odanın ve üyenin görev ve sorumlulukları, etik üyelik başvurusu, kabul şartları, üyeye “etik üye” unvanı ve etik işletme belgesi verilmesi konularını içeren “Etik Kurul Çalışma Usul ve Esasları” ile "Ticari Etik Kabul Sözleşmesi" hazırlanarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Amaç, kapsam ve üyelerimizin etik üye işletme belgesi edinme adımları özetle şu şekildedir:

Amaç ve Kapsam:
Antalya’da ticaret ahlakını güçlendirmek, yasalara ve ticaret ahlakına saygılı, sektörlerinde fark yaratan üyeleri desteklemek, ticaretin kalitesini ve kalite algısını artırmak, kent kültürünün ve kentlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Ticari etik ilkeleri, üyelerimizin, hem birbirleriyle hem iş yaptıkları kuruluşlarla hem de içinde bulundukları topluma karşı tüm davranışlarında rehberlik etmek üzere hazırlanan değerler bütününü kapsamaktadır.

Etik Üye Unvanı ve Etik Üye İşletme Belgesi Verilmesi Aşamaları:
ATSO Etik İşletme Belgesi almak isteyen işletme, ekte yer alan başvuru dilekçesini doldurarak, Meslek Komiteleri Müdürlüğü’ne teslim eder.
Değerlendirme, "Etik Kurulunun Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları" uyarınca Etik Kurul tarafından yapılır.
Uygunluğuna karar verilmesi durumunda Yönetim Kuruluna sunulur.
Yönetim Kurulu kararının akabinde, ekte bulunan “Ticari Etik Üye İlkeleri Kabul Sözleşmesi” taraflarca imza edilir.
Sözleşmeyi imzalayan firmaya ATSO tarafından “Etik Üye Unvanı” ile “Etik Üye İşletme Belgesi” verilir.
Etik üye unvanı alan firma isterse, etik üye logosunu kendi web sayfasında yayınlayabilir. Yazışma şablonlarında kullanabilir.
Etik üye unvanı alan firmaların listesi web sayfamızda yayınlanır.

Başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları tamamlayınız.

Üye girişi yapınız.